PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMĂNT

CICLUL II – MASTERAT

PROGRAM BUSINESS MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT

CONŢINUTUL PROGRAMULUI DE STUDIU – ANUL I

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE ANI DE STUDII

 
Cod
Denumirea unităţii de curs
Total ore
Inclusiv ore
Forma de evaluare
Nr. credite
Contact direct
Sudiu individual
ANUL I / / Ist YEAR
SEMESTRUL I / Ist SEMESTER
F.01.O.001
Economics Managerial axat pe soluţionarea problemelor (ateliere)
Managerial Economics based on Problem Solving (Workshops)
150
40
110
Examen
5
F.01.O.002
Managementul în condiţii de risc şi criza
Risk and Crisis Management
150
40
110
Examen
5
F.01.O.003
Metodologia și etica cercetării în științe economice Methodology and Ethics of Research in Economic Sciences
150
40
110
Examen
5
F.01.O.004
Diplomația economică
Economic Diplomacy
150
30
120
Examen
5
F.01.O.005
Proprietatea intelectuală: politici, legi şi aplicaţii
Intellectual Property: Policy, Law and Use
150
30
120
Examen
5
S.01.O.006
Recrutare, selecție și inducție în MRU
Recruitment, Selection and Induction in HRM
150
30
120
Examen
5
 
Total semestrul I / Total  Ist semester
900
210
690
6
30
SEMESTRUL II
F.02.O.007
Studii comparate: politici, reforme si tendinte în mediul de afaceri şi managementul IMM (ateliere)
Comparative studies : policies, reforms and trends in business environment and SME management (workshops)
150
40
120
Examen
5
F.02.O.008
Managementul proiectelor
Project Management
150
40
100
Examen
5
F.02.O.009
Teoria deciziilor
Decisions  Theory
150
40
100
Examen
5
S.02.O.010
Conflict management: strategii de mediere şi negociere
Conflict Management:  Mediation and Negotiation Strategies
150
30
120
Examen
5
S.02.A.011
Strategic Marketing Management orientat spre creştere corporativă şi crearea valorii
Strategic Marketing Management for  Corporate Growth and Value
150
30
120
Examen
5
S.02.A.012
Marketig european şi international: perspectiva IMM
International and European Marketing: SME Perspectives
S.02.A.013
Uzanțe comerciale în contracte internaționale
Commercial Practices in International Contracts
150
30
120
Examen
5
S.02.A.014
Reglementarea business-ului, litigii și arbitraj internațional
Business Law, International Litigation and Arbitration
 
Total semestrul II / Total  IInd Semester
900
210
690
6
30
 
Total anul I / Total Ist Year
1800
420
1380
12
60
ANUL II / / IInd YEAR
SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER
S.03.O.015
Finanţarea antreprenoriatului
Entrepreneurial Financing
150
30
120
Examen
5
S.03.O.016
Contabilitatea şi managementul riscului
Accounting and Risk Management
150
30
120
Examen
5
S.03.A.017
Inovare, Startup-Uri şi Capital Venture
Innovation, Startups and Capital Venture
150
30
120
Examen
5
S.03.A.018
Managementul inovațiilor și dezvoltarea de noi produse
Innovation Management and New Product, Development
S.03.A.019
Politica concurenţială şi strategii competitive
Competition Policy and Competitive Strategy
150
30
120
Examen
5
S.03.A.020
Management intercultural
Cross-Cultural Management
Stagiu profesional
Internship
300
300
Examen
10
 
Total semestrul III / Total  IIIrd Semester
900
120
780
5
30
SEMESTRUL IV
Cercetarea şi elaborarea tezei de master
Research and  Master Thesis Preparation
900
900
Examen
30
 
Total semestrul IV
900
 
900
1
30
 
Total anul II
1800
120
1680
6
60
 
Total
3600
540
3060
18
120

 NOTĂ EXPLICATIVĂ

Concepţia formării specialistului.

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul Științe Economice.

Programul de masterat Business Management și Antreprenoriat, cu durata studiilor de doi ani (patru semestre) şi acumularea a 120 ECTS, este compus din unităţi de curs fundamentale concentrate în semestrul I pentru dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere. Semestrul II cuprinde unităţi de curs orientate spre studierea politicilor şi strategiilor specifice programului de masterat. Unităţile de curs din semestrul III sunt direcţionate spre implementarea cunoştinţelor. Pentru aplicarea cunoştinţelor teoretice în activitatea practică, studenţii efectuează stagiu de practică, la finele semestrului trei, cu durata de cinci săptămâni. Finalizarea studiilor de masterat se axează pe elaborarea tezei de masterat, în baza stagiului de pregătire şi susținere a tezei, efectuat în semestrul patru, care presupune iniţial un workshop de definire a sarcinilor cercetării.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Programul de master Business Management și Antreprenoriat a fost creat având drept scop posibilitatea participanţilor de a înţelege internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltă înțelegerea și cunoștințele studenţilor din mediile de afaceri la nivel mondial, management strategic și inovare, precum și de gestionare a relațiilor cu clienții în piețele internaționale.

Titlul obţinut de absolvent permite continuarea studiilor la ciclul III Doctorat.

 Condiţii de admitere

Accesul la studii în cadrul Programului de Masterat Business Management și Antreprenoriat, se va efectua în baza diplomei de licenţă la specialităţile domeniului general 041 Ştiinţe Economice. Deţinătorii diplomelor de licenţă la alte specialităţi reale sau umaniste (drept, relaţii internaţionale, istorie, psihologie, pedagogie, limbi moderne etc.), pot fi admişi la studii în cazul în care au acumulat 30 credite ECTS prevăzute în planurile de studii pentru ciclul licenţă la specialităţile domeniului general 041 Ştiinţe Economice, specificate în planul actual prin – ”Prerechizit pentru absolvenţii ciclului licenţă cu profil non-economic” sau în baza altui document adiţional ce probează competenţele economice ale candidatului.

Titlul obţinut de absolvent permite continuarea studiilor la ciclul III Doctorat.

 Profilul ocupaţional al absolventului

Programul de Masterat Business Management și Antreprenoriat pregăteşte tinerii pentru o carieră în mediul de afaceri, antreprenoriat şi business şi pentru a activa în: întreprinderi de diferite structuri organizatorice, companii transnaţionale; structuri economice; instituţii de cercetare, centre de analiză şi expertiză; în domeniul businessului şi inovării. Absolventul programului de masterat va putea activa în calitate de manager sau leader a unei întreprinderi, antreprenor etc.

 Metode de predare/învăţare

În predare/învăţare se pune accent pe strategiile didactice interactive, paradigmele activ-participative şi interpretative, bazate pe principiile constructivismului şi diferenţierii pedagogice: deplasarea accentului de la activitatea de predare spre cea de învăţare, centrată pe student;  reconsiderarea rolului profesorului ca organizator şi facilitator al procesului de învăţare în care sunt implicaţi studenţii; conştientizarea studenţilor cu privire la necesitatea participării active la planificarea şi gestionarea propriului traseu educaţional; diferenţierea demersurilor didactice în raport cu diferitele stiluri de învăţare. În conformitate cu aceste principii sunt utilizate metode tradiţionale: expunerea didactică; conversaţia; metoda demonstraţiei, a observării; lucrul cu manuale şi sursele bibliografice, analiza textului economic; exerciţiu; algoritmizare; problematizare, dar şi moderne: activitate în echipă, studiu de caz, metoda „știu – Vreau să știu – am învățat”,  simularea de caz/situaţie, interviu/argument în trepte, asociaţiile libere, ”piramida”etc.

Programul de studiu prevede realizarea proiectelor de cercetare/aplicate în grup şi individual, lectura textelor de specialitate dirijată, întocmirea de referate la teme şi alte activităţi supervizate. În predare/învăţare se alocă o atenţie deosebită formării de abilităţi, care se realizează în cadrul lecţiilor practice, a stagiilor de profesionalizare şi lucrului individual ghidat al studenţilor. În cadrul activităţilor extraplan sunt organizate seminare, traininguri, work-shopuri cu alocarea de credite extracurriculare.

 Metode de evaluare

Aptitudinile şi achiziţiile de cunoştinţe ale studenţilor-ciclului II la fiecare disciplină sunt evaluate pe parcursul semestrului prin aplicarea a două teste de verificare, şi/sau prin întocmirea portofoliului, şi/sau prin realizarea unui proiect, şi/sau prin participarea la lecţiile practice şi seminarii cu expuneri, în final fiind realizat un examen oral sau scris, eseuri, comunicări, prezentarea portofoliilor, examene open-book, examene scrise (teste grilă, studii de caz).

Verificarea pe parcurs are drept scop acumularea a minim două note pe semestru la disciplină.

Studenţii-ciclului II pot prezenta probele de verificare a cunoştinţelor în cadrul orelor de curs, precum şi în orele suplimentare, prevăzute pentru consultaţii individuale, în conformitate cu planul individual al cadrului didactic. Acumularea de note pe parcursul semestrului şi demonstrarea unei atitudini serioase faţă de formarea teoretică şi practică la disciplină nu exclude parcurgerea examenului final de către studenţi. Restanţele la disciplinele de studiu se susţin pe parcursul sesiunilor de reexaminare.

Promovarea la următorul an universitar se efectuează doar atunci, cînd studentul a validat toate cursurile din anii de studiu anteriori. Cu toate acestea, studentul care nu a validat complet un semestru (are nu mai mult de trei restanţe la planul de studiu), poate fi promovat condiţionat, cu condiţia susţinerii restanţelor în cadrul sesiunilor de reexaminare. Numărul mare de restanţe poate servi drept temei pentru repetarea semestrului / a anului de studiu, sau pentru stoparea statutului de student. Pentru a fi admis la examenul de master, studentul trebuie să valideze complet planul de studii.

Pentru a căpăta titlul de master studentul trebuie să susţină teza de master, pentru care se alocă 30 credite, în total acumulînd 120 de credite transferabile.

 Finalităţi de studiu

La finalizarea acestui program de studii studentul va:
Cunoştinţe
1.1
Situa în avangarda nivelului de cunoştinte specializate din domeniul businessului  managementului și antreprenoriat, ca bază a gândirii şi/sau cercetării originale, înțelege necesitatea de schimbare în administrarea afacerilor, să fie capabil să comunice, motiveze pe alții, să construiască echipa și să se orienteze spre rezultate
Be at the forefront of specialized knowledge in the field of management and entrepreneurship, as the basis of original thinking and / or research, understands the need for change in business management, to be able to communicate, motivate others, build the team and move towards results
1.2
Conștientiza critic impactul forţelor externe asupra businessului  managementului și antreprenoriat, inclusiv presiunile economice, schimbările sociale şi culturale, cât şi preocupările ce ţin de mediu ambiant, ecologice şi etice
Understand the critical impact of external forces on management business and entrepreneurship, including economic pressures, social and cultural change, environmental concerns, environmental and ethical concerns
1.3
Adapta cunoștințe din managementul şi marketingul afacerilor internaționale din perspectiva soluționării problemelor
Adapt knowledge of international business management and marketing from a problem-solving perspective
Abilităţi
2.1
Detine abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie în businessului  managementului și antreprenoriat,  abilități tehnice, personale, interpersonale necesare pentru soluționarea problemelor complexe din domeniul business-ului, managementului
Have specialized skills to solve problems in research and / or innovation in business management and entrepreneurship, technical, personal, interpersonal skills necessary to solve complex problems in the field of business, management
2.2
Demonstra o gama de abilitati pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe teoretice si practice şi proceduri de comunicare eficientă în strategii de mediere și negociere a conflictelor din domeniul businessului  managementului și antreprenoriat
Demonstrate a range of skills to develop new theoretical and practical knowledge and effective communication procedures in mediation and negotiation strategies in business management and entrepreneurship conflicts
2.3
Aplica abilitățile specializate și să integreze cunoştinţele achiziţionate în diferite domenii de munca sau studiu
Apply specialized skills and integrate knowledge acquired in different areas of work or study
 
Competenţe
3.1
Gestiona operațiunile complexe, imprevizibile şi utiliza noi abordări strategice în procesul de muncă și/sau de studiu
Manage complex, unpredictable operations and use new strategic approaches to work and / or study
3.2
Elabora şi aplica mecanisme de analiza si revizuire a performanţei strategice a echipelor și formula modele academice relevante de gestiune a domeniului de referința
Develop and apply mechanisms to analyze and review the strategic performance of teams and formulate relevant academic models of reference domain management
3.3
Determina în ce mod cunoştinţele practice obţinute, competenţele, abilităţile analitice pot fi aplicate efectiv pentru a implementa în businessul real,  managementul și antreprenoriat durabil în cadrul unei serii de contexte de resort eficientizând procesele decizionale ale managementului
Determine how practical knowledge, skills, analytical skills can be effectively applied to implement real-world business, management and sustainable entrepreneurship within a range of contexts streamlining management decision-making processes                                                                            

CONŢINUTUL PROGRAMULUI DE STUDIU- ANUL II

 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE ANI DE STUDII

 
Cod
Denumirea unităţii de curs
Total ore
Inclusiv ore
Forma de evaluare
Nr. credite
Contact direct
Studiu individual
ANUL I
 
SEMESTRUL I
F.01.O.001
Economics Managerial axat pe soluţionarea problemelor (ateliere)
Managerial Economics based on problem solving (workshops)
150
40
110
Examen
5
F.01.O.002
Metode de cercetare în business
Research Methods for Business
150
40
110
Examen
5
F.01.A.003
F.01.A.004
Business şi Predictive Analytics
Business and Predictive Analytics
Marketing Analytics şi Metrics
Marketing Analytics and Metrics
150
40
110
Examen
5
F.01.A.005
F.01.A.006
Diplomaţie şi arta negocierii în Business-ul Internaţional
Diplomacy and Negotiation in International Business
Comunicare Strategică şi noi competenţe Software (Română, Rusă, Engleză, Franceză)
Strategic Communication and New Software Skills (Romanian, Russian, English, French)
150
40
110
Examen
5
S.01.O.007
Antreprenoriat constructiv şi managementul IMM
Entrepreneurship and SME Business Management
150
40
110
Examen
5
S.01.O.008
Creativitate, Design şi Antreprenoriat
Creativity, Design & Entrepreneurship
150
40
110
Examen
5
 
Total semestrul I
900
240
660
6
30
 
 
SEMESTRUL II
F.02.O.009
Managementul Proiectelor
Project Management
150
40
110
Examen
5
F.02.A.010
F.02.A.011
Managementul în condiţii de risc şi criza
Risk and Crisis Management
Managementul Riscului Fraudelor şi Servicii Anti-Fraudă: Strategii de prevenire, detectare şi combatere
Fraud Risk Management and Anti-Fraud Services: Strategy for preventing, detection and response
150
40
110
Examen
5
F.02.O.012
Studii comparate: Politici, Reforme şi Tendinţe în mediul de afaceri şi managementul IMM (ateliere)
Comparative Studies : Policies, Reforms and Trends in Business Environment and SME Management (Workshops)
150
40
110
Examen
5
F.02.A.013
F.02.A.014
F.02.A.015
Proprietatea intelectuală: politici, legi şi aplicaţii
Intellectual Property: Policy, Law and Use
Reglementarea Business-ului, Litigii şi Arbitraj Internaţional
Business Law, International Litigation and Arbitration
 
Investiţii şi dezvoltare durabilă: politici, legi şi instituţii
Investment and Sustainable Development: Policy, Law and Institutions
150
40
110
Examen
5
S.02.A.016
S.02.A.017
Politica concurenţială şi strategii competitive
Competition Policy and Competitive Strategy
Strategii de Marketing Durabil: Perspectiva Globаlă
Sustainability Marketing Strategy: a global perspectives
150
40
110
Examen
5
S.02.A.018
S.02.A.019
Reglementarea relațiilor de muncă
Regulating the Employment Relationship
Marketig european şi international: perspectiva IMM
International and European Marketing: SME Perspectives
150
40
110
Examen
5
 
Total semestrul II
900
240
660
6
30
 
Total anul I
1800
480
1320
12
60
 
ANUL II
SEMESTRUL III
S.03.O.020
Valori, etică şi diversitate în business Values, Ethics and Diversity in Business
150
40
110
Examen
5
S.03.A.021
S.03.A.022
Inovare, Startup-Uri şi Capital Venture
Innovation, Startups and Capital Venture
Managementul Inovațiilor și Dezvoltarea de Noi Produse
Innovation Management and New Product, Development
150
40
110
Examen
5
S.03.O.023
Finanţarea antreprenoriatului
Entrepreneurial Financing
150
40
110
Examen
5
S.03.O.024
Contabilitatea şi managementul riscului
Accounting and Risk Management
150
40
110
Examen
5
 
Probleme actuale în Business Management și Antreprenoriat (atelier)
Selected Problems on Business Management and Entrepreneurship (workshop)
Stagiu practic
Integrative Internship
300
300
Examen
10
 
Total semestrul III
900
160
740
5
30
 
SEMESTRUL IV
 
Stagiu de cercetare (pregătirea şi susţinerea tezei de masterat)
MA Thesis / Reading Research
900
900
Examen
30
 
Total semestrul IV
900
900
1
30
 
Total anul II
1800
160
1640
6
60
 
Total
3600
640
2960
18
120
 
 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Concepţia formării specialistului
Programul de masterat Business Management și Antreprenoriat, cu durata studiilor de doi ani (patru semestre) şi acumularea a 120 ECTS, este compus din unităţi de curs fundamentale concentrate în semestrul I pentru dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere. Semestrul II cuprinde unităţi de curs orientate spre studierea politicilor şi strategiilor specifice programului de masterat. Unităţile de curs din semestrul III sunt direcţionate spre implementarea cunoştinţelor. Pentru aplicarea cunoştinţelor teoretice în activitatea practică, studenţii efectuează stagiu de practică, la finele semestrului trei, cu durata de cinci săptămâni. Finalizarea studiilor de masterat se axează pe elaborarea tezei de masterat, în baza stagiului de pregătire şi susținere a tezei, efectuat în semestrul patru, care presupune iniţial un workshop de definire a sarcinilor cercetării.
Scopul şi misiunea programului de studiu
Programul de master Business Management și Antreprenoriat a fost creat având drept scop posibilitatea participanţilor de a înţelege internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltă înțelegerea și cunoștințele studenţilor din mediile de afaceri la nivel mondial, management strategic și inovare, precum și de gestionare a relațiilor cu clienții în piețele internaționale.
Titlul obţinut de absolvent permite continuarea studiilor la ciclul III Doctorat.
 
Condiţii de admitere
Accesul la studii în cadrul Programului de Masterat Business Management și Antreprenoriat, se va efectua în baza diplomei de licenţă la specialităţile domeniului general 36 Ştiinţe Economice. Deţinătorii diplomelor de licenţă la alte specialităţi reale sau umaniste (drept, relaţii internaţionale, istorie, psihologie, pedagogie, limbi moderne etc.), pot fi admişi la studii în cazul în care au acumulat 30 credite ECTS prevăzute în planurile de studii pentru ciclul licenţă la specialităţile domeniului general 36 Ştiinţe Economice, specificate în planul actual prin – ”Prerechizit pentru absolvenţii ciclului licenţă cu profil non-economic” sau în baza altui document adiţional ce probează competenţele economice ale candidatului.
  
Profilul ocupaţional al absolventului
Programul de Masterat Business Management și Antreprenoriat pregăteşte tinerii pentru o carieră în mediul de afaceri, antreprenoriat şi business şi pentru a activa în întreprinderi de diferite structuri organizatorice, companii transnaţionale; structuri economice; instituţii de cercetare, centre de analiză şi expertiză; în domeniul businessului şi inovării. Absolventul programului de masterat va putea activa în calitate de manager sau leader a unei întreprinderi, antreprenor etc.
Metode de predare/învăţare
Metodele de predare/învăţare utilizate în programul de masterat sunt următoarele: cursuri (inclusiv activitatea de grup şi individuală), ateliere de lucru, discuţii în grup, studii de caz, simulări de afaceri şi jocuri, lectori invitaţi / vorbitori, prezentările studenţilor.
 Metode de evaluare:  prezentări verbale, tematice; participarea la discuţii;  lucrul individual al studenţilor materializat în proiecte;  eseuri, comunicări; testări curente; prezentarea portofoliilor; examene open-book; examene scrise (teste grilă, studii de caz).

 Finalităţi de studiu

ale programului sunt divizate în trei categorii – cunoştinţe, abilităţi, competenţe. Prin urmare, la finalizarea programului de studii, studentul va:
Cunoştinţe / Knowledge
1.1
Înțelege nevoia de schimbare, să fi capabil să comunice, motiveze pe alții, să construiască echipa, să se orienteze spre rezultate
Understand the need for change, is able to communicate it, motivates others, team-builder, goal-oriented
1.2
Recunoască și analizeze procesele de afaceri, și de învățare ideea de management al proceselor de afaceri în promovarea eficienței afacerii
Recognise and analyse business processes, and learning the idea of business process management in promoting business effectiveness
1.3
Înțelege managementul şi marketingul afacerilor internaționale din perspectiva rețelei network
Understand the international business management and marketing especially from network and process perspectives
Abilităţi / Skills
2.1
Analiza și furniza informații și să le evalueze critic din punct de vedere al diferitelor domenii
Analyse and provide information and evaluate it critically from the point of view of different fields
2.2
Dezvolta și gestiona procesele de afaceri ca un antreprenor și de a lua o abordare antreprenorială
Develop and manage business processes as an entrepreneur and to take an entrepreneurial approach
2.3
Căutarea de noi soluții, abordare dinamică, sensibilitate la semnalele tăcute, capacitatea de a transforma provocările legate de mediu în oportunități de afaceri
Search new solutions, dynamic approach, sensitivity to silent signals, ability to turn environmental challenges into business opportunities
Competenţe / Competencies
3.1
Reușească ca inovator și dezvoltator de IMM sau de o altă organizație lucrativă
Succeed as an innovator and developer of an SME or other working organisation
3.2
Dezvolte abilități analitice pentru informațiile cantitative și să analizeze sistematic procesul de luare a deciziilor
Develop quantitative analytical skills to interrogate quantitative information and systematically analyse it to support the decision-making process
3.3
Evalueze oportunitățile și problemele antreprenoriale și să descopere ipoteze utilizând teoriile și informațiile de la o serie de discipline, precum și din experiența personală
Evaluate entrepreneurship opportunities and problems and uncover assumptions using theories and information from a range of disciplines as well as from personal experience

 

 

 

 

CICLUL I – LICENȚĂ

PROGRAME DE STUDII

se realizează în limba română, rusă, *engleză și/sau franceză
CICLUL I LICENŢĂ
36. ŞTIINŢE ECONOMICE
  1.    Business şi administrare2.    Cibernetică şi informatică economică

3.    Contabilitate

4.    Economie generală

5.    Economie mondială şi relaţii economice internaţionale

6.    Finanţe şi bănci

7.    Marketing şi logistică

8.    Merceologie şi comerţ

9.    Statistică şi previziune economică

10.  Turism

 
Modul psiho-pedagogic

STUDII CU FRECVENȚĂ

CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni)

Anul   de

studii

Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii  de

practică

Vacanţe
Semestrul I Semestrul II Semestrul I Semestrul II

Iarnă

Primăvară

Vară

Anul I 15 15 3 4 2 1 10
Anul II 15 13 3 4 2 2 1 10
Anul III 15 6 3 4 9 2 1

 

SPECIALITATEA 363.1. Business și  administrare
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

Toate programele de studii se realizează în limba română, rusă, engleză și/sau franceză

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL IComun pentru specialitățile: Business şi administrare, Contabilitate, Economie mondială şi relaţii economice internaţionale, Finanţe şi bănci, Marketing şi logistică, Turism, Cibernetică şi informatică economică,  Economie generală, Merceologie şi comerţ, Statistică şi previziune economică
1. F.01.O.001 Microeconomie

Microeconomics

5
2. F.01.O.002 Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
3. F.01.O.003 *Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
4. G.01.O.004 Limbi străine pentru Business “A”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “A”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
5. G.01.O.005 IT software pentru Business

IT software for Business

4
6. U.01.O.006 Psihologia Business-ului

Psychology for Business

4
7. G.01.O.007 Competenţe academice şi de comunicare

Academic and Communication Skills

3
8. *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IIComun pentru specialitățile: Business şi administrare, Contabilitate, Economie mondială şi relaţii economice internaţionale, Finanţe şi bănci, Marketing şi logistică, Turism, Cibernetică şi informatică economică,  Economie generală, Merceologie şi comerţ, Statistică şi previziune economică
9. F.02.O.008 MacroeconomieMacroeconomics 5
10. F.02.O.009 Statistica managerială aplicată

Applied Management Statistics

5
11. F.02.O.010 *Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
12. G.02.O.011 Limbi străine pentru Business “A”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “A”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
13. U.02.O.012 Dreptul Afacerilor şi Etica

Business Law and Ethics

4
14. U.02.O.013 Filosofia Business-ului

Philosophy for Business

3
15. S.02.O.014 Tehnologia, Calitatea şi Expertiza mărfurilor

Consumer Goods Technology, Quality and Expertise

4
16. *Seminar/Vizită industrială/Proiect de anSeminars/Industrial Visits/ Year Project
SEMESTRUL III
17. F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

 

Entrepreneurship and Enterprise

5
18. G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
19. S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
20. S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
21. S.03.O.019 Cercetări de MarketingMarketing Research 4
22. S.03.A.020

S.03.A.021

*Management IndustrialIndustrial Management

*Managementul Serviciilor

Services Management

5
23. S.03.A.022

 

 

S.03.A.023

Managementul achiziţiilor strategice şi publice

Strategic Purchasing Management and Public Procurement

Business Consulting (Consultări în afaceri)

Business Consulting

4
24. *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
25. F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
26. G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
27. S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
28. S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
29. G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

 

Management Information Systems

3
30. S.04.A.029

S.04.A.030

Managementul Resurselor UmaneHuman Resource Management

Sociologia Business-ului

Business sociology

4
31. S.04.A.031

 

S.04.A.032

Logistica şi Managementul canalelor de distribuţie

Logistics and Supply Chain Management

Merchandising şi comerţul cu amănuntul

Retail Management and Merchandising

4
32.   Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
33. U.05.A.033

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
34. S.05.A.035

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare DurabilăGlobal Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
35. S.05.A.037

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
36. M.05.A.039-043 Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Modul V, Modul VI, 20
Modul I Management Industrial/ Industrial Management
M.05.A.039.1 Managementul Inovaţiilor şi Tehnologiilor

Innovation Management and Technologies

4
M.05. A.040.1 Managementul Crizelor şi a situaţiilor de risc

Risk and Crisis Management

4
M.05. A.041.1 Managementul Proiectelor

 

Project Management

4
M.05. A.042.1 Sisteme de Management a Calităţii

Quality Management Systems

4
M.05. A.043.1 Management MarketingAgro Industrial

Agro Industrial Management Marketing

4
Modul II Managementul Serviciilor/ Service Management
M.05.A.039.2 Managementul Valorii Consumatorului şi Experienţa

Managing Customer Value and  Experience

4
M.05.A.040.2 Inovaţia în Servicii

 

Innovation in Services

4
M.05.A.041.2 Managementul Calităţii Serviciilor

 

Services Quality Management

4
M.05.A.042.2 Marketingul Relaţional şi Interactiv

Costumer Relationship in and Interactive marketing

4
M.05.A.043.2 Asigurarea Business-ului

 

Business Insurance

4
Modul III Managementul Organizaţiilor Non-Profit / Management Non- Profit
M.05.A.039.3 Cadrul legal al ONG-lor

 

Legal framework for Non Profit Organisations

4
M.05.A.040.3 Servicii şi Profesii Comunitare

Community Services and Professions

4
M.05.A.041.3 Managementul ONG-lor

Managing Non Profit Organisation

4
M.05.A.042.3 Managementul financiar al ONG-lor

Financial Management for Non Profit Organisations

4
M.05.A.043.3 Managementul Voluntariatului

Volunteer Management

4
Modul IV Administrare Publică / Public Administration
M.05.A.039.4 Managementul Parteneriatului Public Privat

 

Management of Public Private Partnership

4
M.05.A.040.4 Comunicarea în Administrarea Publică

Communication in Public Administration

4
M.05.A.041.4 Dezvoltarea şi Administrarea Politicilor Publice

Administration and Public Policy Development

4
M.05.A.042.4 Calitatea Serviciilor în Administrarea Publică

Service Quality in Public Administration

4
M.05.A.043.4 Finanţe Publice

 

Public Finance

4
Modul V Management Internaţional / International Management
M.05.A.039.5 Proceduri şi Documentare în Comerţul Internaţional

International Trade Procedures and Documentation

4
M.05.A.040.5 Marketing şi Management Internaţional

 

International Marketing Management

4
M.05.A.041.5 Managementul Riscului în Context Global

 

Risk Management in a Global Context

4
M.05.A.042.5 Pieţe de capital internaţionale

International capital Markets

4
M.05.A.043.5 Dreptul Internaţional al Afacerilor

International Business Law

4
Modul VI Strategii Globale / Global Strategy
M.05.A.039.6 Concepte Globale pentru Dezvoltarea Durabilă

 

Global Concepts for Sustainable Development

4
M.05.A.040.6 Globalizare şi Comerţ Internaţional Globalization and International Trade 4
M.05.A.041.6 Strategia globală vs multi-naţională

 

Global Strategy vs Multinational

4
M.05.A.042.6 Probleme strategice globale de marketing

Global Marketing strategic considerations

4
M.05.A.043.6 Studii de dezvoltare

Development Studies

4
SEMESTRUL IV
37. S.06.A.044

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
38. S.06.A.046

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativă Aplicată

Creative Applied Practicum

3
39. Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
40. Stagiu de licenţă

Field internship

10
41. Examene de licenţă

Exams

5

 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA 365.1. Economie mondială și Relații Economice Internaționale

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1. F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2. G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3. S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

 

Business and Corporate Strategy

4
4. S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
5. S.03.O.019 Cercetări de MarketingMarketing Research 4
6. S.03.A.020

 

 

S.03.A.021

* Business Internaţional şi Politici Inovaţionale Naţionale

National Innovation Policies and International Business

*Business Internaţional şi Inovaţiile Corporative

International Business &Corporate Innovation

5
7. S.03.A.022

 

 

S.03.A.023

Business şi Politici Comerciale Internaţionale

International Trade Policies and International Business

Business Internaţional: Funcţionarea întreprinderilor internaţionale

International Business: Operation of International Enterprises

4
8. *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9. F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10. G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11. S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12. S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
13. G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

 

Management Information Systems

3
14. S.04.A.029

S.04.A.030

E- Comerţ

E-Trade

Dreptul comerţului internaţional

International Trade Law

4
15. S.04.A.031

 

S.04.A.032

Export – Import: logistică şi canale de distribuţie

 

Export – Import Distribution And Logistics

OMC şi instituţiile economice internaţionale

WTO and International Economic Institutions

4
16.   Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17. U.05.A.033

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18. S.05.A.035

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19. S.05.A.037

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20. M.05.A.039-043 Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV 20
Modul I Politici şi Diplomaţie Economică / Policy and Economic Diplomacy
M.05.A.039.1 Marketing Management Internaţional

International Marketing Management

4
M.05.A.040.1 Dreptul afacerilor Internaţionale International Business Law 4
M.05.A.041.1 Dispute Comerciale internaţionale

International Trade Disputes

4
M.05.A.042.1 Formularea Politicii Externe şi Diplomaţie

Foreign Policy Formulation and Diplomacy

4
M.05.A.043.1 Diplomaţia Economică Modernă

The New Economic Diplomacy

4
Modul II Relaţii Economice Regionale / Regional Economic Relations
M.05.A.039.2 Marketing Management Internaţional

International Marketing Management

4
M.05.A.040.2 Dreptul afacerilor Internaţionale International Business Law 4
M.05.A.041.2 Politică Moldovenească de Comerţ şi Relaţii Economice cu Regiuni (UE, Economiile Emergente Centrale si Est Europene, SUA, Asia, Orientul Mijlociu, Africa)

Moldavian Trade Policy and Economic Relations with Regions (EU, Central and Eastern European Emerging Economies, USA, Asia, Middle East, Africa)

4
M.05.A.042.2 Managementul Riscului în context Global

Risk Management in a Global Context

4
M.05.A.043.2 Capacitatea comercială şi competitivitate

Trade capacity and competitiveness

4
Modul III Business Internaţional / International Business
M.05.A.039.3 Marketing Management Internaţional

International Marketing Management

4
M.05.A.040.3 Dreptul afacerilor Internaţionale International Business Law 4
M.05.A.041.3 Comerţ Internaţional, Proceduri şi documentare

International Trade Procedures and Documentation

4
M.05.A.042.3 Business cu regiuni (UE, Economiile Emergente Centrale si Est Europene, SUA, Asia, Orientul Mijlociu, Africa)

Doing business with Regions (UE, Central and Eastern European Emerging Economies, USA, Asia, Middle East, Africa)

4
M.05.A.043.3 Standarde şi  Facilităţi de Dezvoltare a Comerţului (STDF)

Standards and Trade Development Facility (STDF)

4
Modul IV Concepte Globale pentru Dezvoltarea Durabilă / Global and Sustainable Development
M.05.A.039.4 Marketing Management Internaţional

International Marketing Management

4
M.05.A.040.4 Dreptul afacerilor Internaţionale International Business Law 4
M.05.A.041.4 Concepte Globale pentru Dezvoltarea Durabilă

Global Concepts for Sustainable Development

4
M.05.A.042.4 Managementul Riscului în context Global

Risk Management in a Global Context

4
M.05.A.043.4 E – ComerţE -Trade 4
SEMESTRUL IV
21. S.06.A.044S.06.A.045 Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22. S.06.A.046S.06.A.047 Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23. Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24. Stagiu de licenţă

Field internship

10
25. Examene de licenţă

Exams

5

 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA 362.1. Marketing și logistică

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1. F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2. G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3. S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4. S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
5. S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6. S.03.A.020

S.03.A.021

*Marketing Industrial

 

Industrial Marketing

*Marketing agro-industrial

Agroindustrial marketing

5
7. S.03.A.022

S.03.A.023

Marketing strategic

Strategic marketing

Management marketing

Management marketing

4
8. *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9. F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10. G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11. S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12. S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
13. G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management Management Information Systems 3
14. S.04.A.029

S.04.A.030

Marketingul serviciilor

Services Marketing

Marketing social-politic

Social-political marketing

4
15. S.04.A.031

 

S.04.A.032

Logistica şi Managementul lanţului de valori

Logistics and Supply Chain Management

Merchandising şi comerţul cu amănuntul

Retail Management and Merchandising

4
16.   Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17. U.05.A.033

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18. S.05.A.035

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19. S.05.A.037

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20. M.05.A.039-043 Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Modul V, Modul VI, Modul VII, Modul VIII 20
Modul I Marketingul serviciilor / Service Marketing
M.05.A.039.1 Managementul lanţului valoric în servicii

Managing the Services Values Chain

4
M.05. A.040.1 Gestiunea şi design-ul serviciului

Design and Management of Service

4
M.05. A.041.1 Managementul calităţii serviciilor

Services Quality Management

4
M.05. A.042.1 Gestiunea relaţiilor cu clienţii în servicii

Costumer Relationship in Service Business

4
M.05. A.043.1 Marketingul în turism

Tourism marketing

4
Modul II Marketing B2B / B to B Marketing
M.05.A.039.2 Marketingul B2B

Business-To-Business (B2B) Marketing

4
M.05.A.040.2 Operaţiunile de cumpărare ale clienţilor

Customer’ s Purchase Operations

4
M.05.A.041.2 Marketingul inovaţiilor tehnologice

Marketing of Technologic Innovations

4
M.05.A.042.2 Cercetarea şi inteligenţa pieţei B2B

B2B Market Research and Intelligence

4
M.05.A.043.2 Mixul de marketing B2B

 

B2B Marketing Mix

4
Modul III Marketing social-politic şi non profit / Social Political Marketing and Non for profit marketing
M.05.A.039.3 Marketing politic

Political marketing

4
M.05.A.040.3 Marketing social şi non profit

Social and nonprofit marketing

4
M.05.A.041.3 Marketing guvernamental

Governmental marketing

4
M.05.A.042.3 Comunicare socială, politică şi instituţională

 

Social, political and institutional communication

4
M.05.A.043.3 Relaţii publice şi advocacy

PR and advocacy

4
Modul IV Marketing internaţional / International Marketing
M.05.A.039.4 Marketing internaţional

International Marketing

4
M.05.A.040.4 Strategii globale de afaceri

Global Business Strategies

4
M.05.A.041.4 Logistica comerţului internaţional

International Trade Logistics

4
M.05.A.042.4 Economia Europei

Understanding the European Economy

4
M.05.A.043.4 Dreptul Internaţional al Afacerilor

International Business Law

4
Modul V Branding şi dezvoltarea produselor / Product Development and Branding
M.05.A.039.5 Probleme actuale în Brand Management

Current Issues in Brand Management

4
M.05.A.040.5 Marketingul produselor HighTech

 

Marketing of High Technology Products

4
M.05.A.041.5 Fundamente în planificarea producţiei

Fundamentals of Production Planning

4
M.05.A.042.5 Dezvoltarea noilor produse

Introduction to New Product Development

4
M.05.A.043.5 Managementul portofoliului de produse

Product Portfolio Management

4
Modul VI Logistică şi gestiunea lanţului de aprovizionare / Logistics and Supply Chain Management
M.05.A.039.6 Transportul şi logistica mărfurilor

Transport and Freight Logistics

4
M.05.A.040.6 Depozitarea şi canalele de distribuţie

Warehouse and Distribution Channels

4
M.05.A.041.6 Managementul achiziţiilor şi aprovizionarea globală

Procurement Management and Global Sourcing

4
M.05.A.042.6 Servicii de logistică şi retail

Retail and Service Logistics

4
M.05.A.043.6 Economia transportului

Transport Economics

4
Modul VII Comunicare de marketing integrat / Integrated marketing communication
M.05.A.039.7 Perspective europene în comunicarea de marketing

European perspective in marketing communication

4
M.05.A.040.7 Managementul şi planificarea publicităţii

Advertising planning and Management

4
M.05.A.041.7 Relaţii PublicePublic Relations 4
M.05.A.042.7 Procesul comportamentului de vînzare – cumpărare personală

Personal selling and buying behavior process 

4
M.05.A.043.7 Marketing direct şi digital

Digital and Direct Marketing

4
Modul VIII Inteligenţă şi cercetare de marketing / Marketing research and Intelligence
M.05.A.039.8 Data mining şi informaţii de marketing

Data mining and Marketing information

4
M.05.A.040.8 Planificarea şi proiectarea activităţilor de marketing

Marketing planning and projects

4
M.05.A.041.8 Analiza în activitatea de marketing

Marketing analysis

4
M.05.A.042.8 Inovarea şi lansarea produselor şi serviciilor

Innovation and launching products and services

4
M.05.A.043.8 Cercetările online

Online survey

4
SEMESTRUL IV
21. S.06.A.044

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22. S.06.A.046

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23. Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24. Stagiu de licenţă

Field internship

10
25. Examene de licenţă

Exams

5

 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA 812.1  Turism

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1. F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2. G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3. S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4. S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
5. S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6. S.03.A.020

S.03.A.021

*Dezvoltarea produsului turistic

Tourism Product Development

*Dezvoltarea politicii turistice

Tourism Policy Development

5
7. S.03.A.022

 

S.03.A.023

Serviciu Clienţi pentru Ospitalitate şi Turism

Customer Service for Hospitality and Tourism

Călătorie şi ghid turistic

Travel and Tour Guiding

4
8. *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9. F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10. G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11. S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12. S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
13. G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

Management Information Systems

3
14. S.04.A.029

S.04.A.030

Operaţiuni Turistice

Tourism Operations

Managementul Canalelor de distribuţie în turism

Supply Chain Management in Tourism

4
15. S.04.A.031

S.04.A.032

Drept turistic şi hotelier

Tourism and Hospitality Law

Legea Internaţională şi Europeană

International and European Law

4
16.   Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17. U.05.A.033

U.05.A.034

Geopolitică

 

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18. S.05.A.035

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19. S.05.A.037

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20. M.05.A.039-043 Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV 20
Modul I Managementul Hotelier / Hotel Management
M.05.A.039.1 Politica Dezvoltării Turismului Receptor în Moldova

Inbound Tourism Development Policy of Moldova

4
M.05.A.040.1 Securitatea şi asigurarea în Industria Ospitalieră

Safety and Security in Hospitality Industry

4
M.05.A.041.1 Managementul Operaţiunilor Hoteliere

Hotel Operation Management

4
M.05.A.042.1 Managementul serviciilor de alimentare şi băuturi

 

Food and beverage Service Management

4
M.05.A.043.1 Managementul Reclamaţiilor şi Recompenselor

Complaints and Rewards Management

4
Modul II Turismul Rural şi Eco / Rural and Eco Tourism
M.05.A.039.2 Politica Dezvoltării Turismului Receptor în Moldova

Inbound Tourism Development Policy of Moldova

4
M.05.A.040.2 Securitatea şi asigurarea în Industria Ospitalieră

Safety and Security in Hospitality Industry

4
M.05.A.041.2 Managementul şi Marketingul Destinaţiilor Turistice

Marketing and Managing Tourism Destinations

4
M.05.A.042.2 Turismul Vinicol

Winery Tourism

4
M.05.A.043.2 Dezvoltarea turismului rural şi eco

Rural and Eco Tourism Development

4
Modul III Mangementul Turismului de Recreere / Recreation Management
M.05.A.039.3 Politica Dezvoltării Turismului Receptor în Moldova

Moldovan Inbound Tourism Development Policy

4
M.05.A.040.3 Managementul Industriei de Recreere şi Agrement

Leisure & Recreation industry management

4
M.05.A.041.3 Facilitarea serviciilor de agrement şi Management

Recreational Facilities Operations and Management

4
M.05.A.042.3 Turismul de Sănătate şi Wellness

Health and Wellness Tourism

4
M.05.A.043.3 Complex, Sport şi Club Management

Resort, Sport and Club Management

4
Modul IV Managementul evenimentelor / Event Management
M.05.A.039.4 Managementul convenţiilor şi expoziţiilor

Conventions and Exhibitions Management

4
M.05.A.040.4 Management Marketing de evenimente culturale şi festivaluri

Festival and Cultural Event Management  Marketing

4
M.05.A.041.4 Politica Dezvoltării Turismului Receptor în Moldova

Moldovan Inbound Tourism Development Policy

4
M.05.A.042.4 Planificarea evenimentelor sociale şi management Marketing

Social Event Planning & Management Marketing

4
M.05.A.043.4 Managementul Marketingului Corporativ şi de Evenimente

Corporative and Event Marketing Management

4
SEMESTRUL IV
21. S.06.A.044

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22. S.06.A.046

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23. Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24. Stagiu de licenţă

Field internship

10
25. Examene de licenţă

Exams

5

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA 361.1 Contabilitate

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1. F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2. G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3. S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4. S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
5. S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6. S.03.A.020

S.03.A.021

*Contabilitatea elementelor patrimoniale

Accounting for property elements

*Contabilitatea activelor şi pasivelor

Accounting for assets and liabilities

5
7. S.03.A.022

S.03.A.023

Asigurări şi reasigurări

Insurance and Reinsurance

Pieţe de capital

Capital markets

4
8. *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9. F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10. G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11. S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12. S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
13. G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

Management Information Systems

3
14. S.04.A.029

S.04.A.030

Contabilitate de gestiune aplicată

Applied management accounting

Contabilitatea consumurilor şi calcularea costurilor

Accounting and calculation of costs

4
15. S.04.A.031

S.04.A.032

Gestiunea plăţilor şi creditelor

Payments and Credit Management

Managementul portofoliului investiţional

Investment portfolio management

4
16.   Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17. U.05.A.033

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18. S.05.A.035

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19. S.05.A.037

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20. M.05.A.039-043 Modul I, Modul II 20
Modulul I . Contabilitatea instituţiilor publice şi financiare / Accounting of financial and public institutions
M.05. A.039.1 Contabilitatea instituţiilor publice

Accounting for public institutions

4
M.05. A.040.1 Contabilitatea bancară

Banking accounting

4
M.05. A.041.1 Contabilitate în asigurări

Insurance accounting

4
M.05. A.042.1 Audit şi control financiar – bancar

Audit and financial – banking control

4
M.05.A.043.1 Impozitare şi administrare fiscală

Taxation and tax administration

4
Modulul II. Contabilitate şi audit / Accounting and auditing
M.05.A.039.2 Contabilitatea întreprinderilor mici şi mijlocii

Accounting for small and medium enterprises

4
M.05.A.040.2 Contabilitatea în ramurile economiei naţionale

Accounts in branches of national economy

4
M.05.A.041.2 Audit şi control financiar

Audit and financial control

4
M.05.A.042.2 Contabilitatea impozitelor

Accounting for income taxes

4
M.05.A.043.2 Impozitare şi administrare fiscală

Taxation and tax administration

4
SEMESTRUL IV
21. S.06.A.044

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22. S.06.A.046

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23. Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24. Stagiu de licenţă

Field internship

10
25. Examene de licenţă

Exams

5

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA  364.1 Finanțe și bănci

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1. F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2. G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3. S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4. S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
5. S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6. S.03.A.020

S.03.A.021

*Instituţii financiar-bancare

Banking and Financial Institutions

*Investiţii publice

Public investment

5
7. S.03.A.022

S.03.A.023

Asigurări şi reasigurări

Insurance and Reinsurance

Pieţe de capital

Capital markets

4
8. *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9. F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10. G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11. S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12. S.04.O.027 Analiza Situaţiilor FinanciareFinancial Statement Analysis 4
13. G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

Management Information Systems

3
14. S.04.A.029

S.04.A.030

Gestiunea plăţilor şi creditelor

Payments and Credit Management

Creditare bancară

Bank lending

4
15. S.04.A.031

S.04.A.032

Managementul portofoliului investiţional

Investment portfolio management

Gestiunea fondurilor publice

Management of public funds

4
16.   Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17. U.05.A.033

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18. S.05.A.035

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19. S.05.A.037

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

 

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20. M.05.A.039-043 Modul I, Modul II, Modul III 20
Modulul I. Activitate bancară / Banking
M.05. A.039.1 Gestionarea  riscurilor bancare

 

Bank risk management

4
M.05. A.040.1 Audit şi control bancar

Audit and bank supervision

4
M.05. A.041.1 Reglementări bancare

Banking law

4
M.05. A.042.1 Contabilitatea bancară

Banking accounting

4
M.05.A.043.1 Impozitare şi administrare fiscală

Taxation and tax administration

4
Modulul II. Asigurări / Insurance
M.05. A.039.2 Asigurarea riscurilor

 

Risk insurance

4
M.05. A.040.2 Audit şi control în companiile de asigurări

Audit and control in insurance companies

4
M.05. A.041.2 Asigurări sociale de stat

State social insurance

4
M.05. A.042.2 Contabilitate în asigurări

Insurance accounting

4
M.05.A.043.2 Impozitare şi administrare fiscală

Taxation and tax administration

4
Modulul III. Finanţe şi Burse de valori / Finance & Stock exchanges
M.05.A.039.3 Gestiunea riscurilor financiare

Financial risk management

4
M.05.A.040.3 Audit şi control financiar

Audit and financial control

4
M.05.A.041.3 Reglementările pieţei financiare

Financial market regulations

4
M.05.A.042.3 Tehnica operaţiunilor bursiere

Stock operations technique

4
M.05.A.043.3 Impozitare şi administrare fiscală

Taxation and tax administration

4
SEMESTRUL IV
21. S.06.A.044

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22. S.06.A.046

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23. Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24. Stagiu de licenţă

Field internship

10
25. Examene de licenţă

Exams

5

 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA  368.1 Cibernetică și Informatică Economică

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1. F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2. G.03.O.016 Limbi străine pentru business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3. S.03.O.017 Analiza matematică

Mathematical analysis

4
4. S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
5. S.03.O.019 Statistica matematică

Mathematical statistics

4
6.  S.03.A.020 S.03.A.021 Limbaje de programare

Programming language

Metode de optimizare

Optimization methods

5
7. S.03.A.022

S.03.A.023

*Cibernetica economică

Cybernetics IT software

*Metode numerice de calcul

Numerical methods of calculation

4
8. *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9. F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10. G.04.O.025 Limbi străine pentru business “B”(Engleza, franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11. S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12. S.04.O.027 Statistica economică

Economical statistics

4
13. G.04.O.028 Econometrie

Econometrics

3
14. S.04.A.029

S.04.A.030

 

Metode de programare

Programming methods

Programarea logică

Logic Programming

4
15. S.04.A.031

S.04.A.032

Tehnologii Web

Web Technologies

Programarea Orientată pe Obiecte

Object-oriented programming

4
16.   Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17. U.05.A.033

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18. S.05.A.035

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19. S.05.A.037

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20. M.05.A.039-043 Modul I, Modul II 20
Modul I. Cibernetică matematică / Mathematical Cybernetics
M.05.A.039.1 Programarea liniară

Linear programming

5
M.05.A.040.1 Programarea funcţională

Functional programming

5
M.05.A.041.1 Inteligenţa artificială

Artificial intelligence (AI)

5
M.05.A.042.1 Cercetări operaţionale

Operational research

5
Modul II. Sisteme informaţionale economice / Economic Information Systems
M.05.A.032.2 Sisteme informaţionale economice

Economic information systems

5
M.05.A.033.2 Pachete Software

Software packages

5
M.05.A.034.2 Securitatea informaţională

Information security

5
M.05.A.035.2 Administrarea sistemelor cibernetice

Cybernetic systems administration

5
SEMESTRUL IV
21. S.06.A.044

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22. S.06.A.046

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23. Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24. Stagiu de licenţă

Field internship

10
25. Examene de licenţă

Exams

5

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA  369.1 Merceologie și comerț

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1. F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

 

Entrepreneurship and Enterprise

5
2. G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3. S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4. S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială Managerial and Financial Accounting 4
5. S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6. S.03.A.020

 

 

S.03.A.021

*Bazele merceologiei şi managementul calităţii mărfurilor

Fundamentals of Commodity Science and Quality Management goods

*Managementul întreprinderilor comerciale

Management of commercial enterprises

5
7. S.03.A.022

 

S.03.A.023

Organizarea comerţului şi a deservirii consumatorului

Organization of trade and consumer services

Promovarea mărfurilor pe piaţă

Promoting market goods

4
8. *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9. F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10. G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11. S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12. S.04.O.027 Analiza Situaţiilor FinanciareFinancial Statement Analysis 4
13. G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

Management Information Systems

3
14. S.04.A.029

 

S.04.A.030

Merceologia şi auditul mărfurilor alimentare

Commodity and auditing of food goods

Merceologia şi auditul mărfurilor nealimentare

Commodity and auditing of non-food goods

4
15. S.04.A.031

S.04.A.032

Metrologia, standardizarea şi certificarea

Metrology, standardization and certification

Proprietăţi fizico-chimice şi metodele de control al calităţii mărfurilor

Physic-chemical properties and methods of quality control of goods

4
16.   Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17. U.05.A.033

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18. S.05.A.035

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19. S.05.A.037

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20. M.05.A.039-043 Modul I 20
Modul I Merceologia şi auditul calităţii mărfurilor de consum / Goods technology and quality audit consumer goods
M.05.A.039.1 Merchandising şi comerţul cu amănuntul

Retail Management and Merchandising

4
M.05. A.040.1 Securitatea materiei prime şi a mărfurilor

Security of raw material and goods

4
M.05. A.041.1 Logistica şi managementul lanţului de aprovizionare

Logistics and Supply Chain Management

4
M.05. A.042.1 Auditul calităţii mărfurilor

Quality goods audit

4
M.05. A.043.1 Sisteme de Management a Calităţii

Quality Management Systems

4
SEMESTRUL IV
21. S.06.A.044

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22. S.06.A.046

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23. Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24. Stagiu de licenţă

Field internship

10
25. Examene de licenţă

Exams

5

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA  366.1 Economie generală

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1. F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2. G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3. S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4. S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială Managerial and Financial Accounting 4
5. S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6. S.03.A.020

S.03.A.021

*Economics al Strategiei Business-ului

Economics of Business Strategy

*Probleme Economice Contemporane

Contemporary Economic Issue

5
7. S.03.A.022

S.03.A.023

Economie managerială

Managerial Economics

Resurse şi Economia Mediului

Resource and Environmental Economics

4
8. *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9. F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10. G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11. S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12. S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
13. G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

Management Information Systems

3
14. S.04.A.029

S.04.A.030

Economiile Regiunilor Lumii

Economics of the World Regions

Economia Politică a Lumii a Treia

Political Economy of the Third World

4
15. S.04.A.031

 

S.04.A.032

Corporaţiile Transnaţionale şi Internaţionale de Producţie

Corporations and International Production

Sisteme economice comparative

Comparative Economic Systems

4
16.   Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17. U.05.A.033

U.05.A.034

GeopoliticăGeopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18. S.05.A.035

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19. S.05.A.037

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20. M.05.A.039-043 Modul I 20
Modul I Economics/ Economics
M.05.A.039.1 Teoria Economiei Politice în context Strategic

The Theory of Economic Policy in a Strategic Context

4
M.05. A.040.1 Aspecte politice în Economia Financiară

Policy Issues in Financial Economics

4
M.05. A.041.1 Studiu dezvoltării economice

Survey of Economic Development 

4
M.05. A.042.1 Prognozarea în Business şi Economie

Forecasting for Business and Economics

4
M.05. A.043.1 Economics şi E-comerţ

Economics and E-Comerce

4
SEMESTRUL IV
21. S.06.A.044

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22. S.06.A.046

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23. Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24. Stagiu de licenţă

Field internship

10
25. Examene de licenţă

Exams

5

 

 

 

STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

CALENDARUL UNIVERSITAR (durata)

 

Anul de studii Activităţi didactice Stagiu de practica
Sesiunea de reper Sesiunea de iarnă Sesiunea de vară
Anul I 12 zile 15 zile 12 zile
Anul II 12 zile 15 zile 12 zile
Anul III 12 zile 15 zile 12 zile 2 săpt.
Anul IV 12 zile 15 zile 12 zile 9 săpt.
Reclame