PLANURI DE STUDII

PLANURI DE STUDII

Facultatea Științe Economice (View in Google)

 

PROGRAM BUSINESS MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT

CONŢINUTUL PROGRAMULUI DE STUDIU – ANUL I

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE ANI DE STUDII

 
Cod
Denumirea unităţii de curs
Total ore
Inclusiv ore
Forma de evaluare
Nr. credite
Contact direct
Sudiu individual
ANUL I / / Ist YEAR
SEMESTRUL I / Ist SEMESTER
F.01.O.001
Economics Managerial axat pe soluţionarea problemelor (ateliere)
Managerial Economics based on Problem Solving (Workshops)
150
40
110
Examen
5
F.01.O.002
Managementul în condiţii de risc şi criza
Risk and Crisis Management
150
40
110
Examen
5
F.01.O.003
Metodologia și etica cercetării în științe economice Methodology and Ethics of Research in Economic Sciences
150
40
110
Examen
5
F.01.O.004
Diplomația economică
Economic Diplomacy
150
30
120
Examen
5
F.01.O.005
Proprietatea intelectuală: politici, legi şi aplicaţii
Intellectual Property: Policy, Law and Use
150
30
120
Examen
5
S.01.O.006
Recrutare, selecție și inducție în MRU
Recruitment, Selection and Induction in HRM
150
30
120
Examen
5
 
Total semestrul I / Total  Ist semester
900
210
690
6
30
SEMESTRUL II
F.02.O.007
Studii comparate: politici, reforme si tendinte în mediul de afaceri şi managementul IMM (ateliere)
Comparative studies : policies, reforms and trends in business environment and SME management (workshops)
150
40
120
Examen
5
F.02.O.008
Managementul proiectelor
Project Management
150
40
100
Examen
5
F.02.O.009
Teoria deciziilor
Decisions  Theory
150
40
100
Examen
5
S.02.O.010
Conflict management: strategii de mediere şi negociere
Conflict Management:  Mediation and Negotiation Strategies
150
30
120
Examen
5
S.02.A.011
Strategic Marketing Management orientat spre creştere corporativă şi crearea valorii
Strategic Marketing Management for  Corporate Growth and Value
150
30
120
Examen
5
S.02.A.012
Marketig european şi international: perspectiva IMM
International and European Marketing: SME Perspectives
S.02.A.013
Uzanțe comerciale în contracte internaționale
Commercial Practices in International Contracts
150
30
120
Examen
5
S.02.A.014
Reglementarea business-ului, litigii și arbitraj internațional
Business Law, International Litigation and Arbitration
 
Total semestrul II / Total  IIndSemester
900
210
690
6
30
 
Total anul I / Total Ist Year
1800
420
1380
12
60
ANUL II / / IInd YEAR
SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER
S.03.O.015
Finanţarea antreprenoriatului
Entrepreneurial Financing
150
30
120
Examen
5
S.03.O.016
Contabilitatea şi managementul riscului
Accounting andRisk Management
150
30
120
Examen
5
S.03.A.017
Inovare, Startup-Uri şi Capital Venture
Innovation, Startups and Capital Venture
150
30
120
Examen
5
S.03.A.018
Managementul inovațiilor și dezvoltarea de noi produse
Innovation Management and New Product, Development
S.03.A.019
Politica concurenţială şi strategii competitive
Competition Policy and Competitive Strategy
150
30
120
Examen
5
S.03.A.020
Management intercultural
Cross-Cultural Management
Stagiu profesional
Internship
300
300
Examen
10
 
Total semestrul III / Total  IIIrdSemester
900
120
780
5
30
SEMESTRUL IV
Cercetarea şi elaborarea tezei de master
Research and  Master Thesis Preparation
900
900
Examen
30
 
Total semestrul IV
900
 
900
1
30
 
Total anul II
1800
120
1680
6
60
 
Total
3600
540
3060
18
120

 NOTĂ EXPLICATIVĂ

Concepţia formării specialistului.

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul Științe Economice.

Programul de masterat Business Management și Antreprenoriat, cu durata studiilor de doi ani (patru semestre) şi acumularea a 120 ECTS, este compus din unităţi de curs fundamentale concentrate în semestrul I pentru dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere. Semestrul II cuprinde unităţi de curs orientate spre studierea politicilor şi strategiilor specifice programului de masterat. Unităţile de curs din semestrul III sunt direcţionate spre implementarea cunoştinţelor. Pentru aplicarea cunoştinţelor teoretice în activitatea practică, studenţii efectuează stagiu de practică, la finele semestrului trei, cu durata de cinci săptămâni. Finalizarea studiilor de masterat se axează pe elaborarea tezei de masterat, în baza stagiului de pregătire şi susținere a tezei, efectuat în semestrul patru, care presupune iniţial un workshop de definire a sarcinilor cercetării.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Programul de master Business Management și Antreprenoriat a fost creat având drept scop posibilitatea participanţilor de a înţelege internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltă înțelegerea și cunoștințele studenţilor din mediile de afaceri la nivel mondial, management strategic și inovare, precum și de gestionare a relațiilor cu clienții în piețele internaționale.

Titlul obţinut de absolvent permite continuarea studiilor la ciclul III Doctorat.

 Condiţii de admitere

Accesul la studii în cadrul Programului de Masterat Business Management și Antreprenoriat, se va efectua în baza diplomei de licenţă la specialităţile domeniului general 041 Ştiinţe Economice. Deţinătorii diplomelor de licenţă la alte specialităţi reale sau umaniste (drept, relaţii internaţionale, istorie, psihologie, pedagogie, limbi moderne etc.), pot fi admişi la studii în cazul în care au acumulat 30 credite ECTS prevăzute în planurile de studii pentru ciclul licenţă la specialităţile domeniului general 041 Ştiinţe Economice, specificate în planul actual prin – ”Prerechizit pentru absolvenţii ciclului licenţă cu profil non-economic” sau în baza altui document adiţional ce probează competenţele economice ale candidatului.

Titlul obţinut de absolvent permite continuarea studiilor la ciclul III Doctorat.

 Profilul ocupaţional al absolventului

Programul de Masterat Business Management și Antreprenoriat pregăteşte tinerii pentru o carieră în mediul de afaceri, antreprenoriat şi business şi pentru a activa în: întreprinderi de diferite structuri organizatorice, companii transnaţionale; structuri economice; instituţii de cercetare, centre de analiză şi expertiză; în domeniul businessului şi inovării. Absolventul programului de masterat va putea activa în calitate de manager sau leader a unei întreprinderi, antreprenor etc.

 Metode de predare/învăţare

În predare/învăţare se pune accent pe strategiile didactice interactive, paradigmele activ-participative şi interpretative, bazate pe principiile constructivismului şi diferenţierii pedagogice: deplasarea accentului de la activitatea de predare spre cea de învăţare, centrată pe student;  reconsiderarea rolului profesorului ca organizator şi facilitator al procesului de învăţare în care sunt implicaţi studenţii; conştientizarea studenţilor cu privire la necesitatea participării active la planificarea şi gestionarea propriului traseu educaţional; diferenţierea demersurilor didactice în raport cu diferitele stiluri de învăţare. În conformitate cu aceste principii sunt utilizate metode tradiţionale: expunerea didactică; conversaţia; metoda demonstraţiei, a observării; lucrul cu manuale şi sursele bibliografice, analiza textului economic; exerciţiu; algoritmizare; problematizare, dar şi moderne: activitate în echipă, studiu de caz, metoda „știu – Vreau să știu – am învățat”,  simularea de caz/situaţie, interviu/argument în trepte, asociaţiile libere, ”piramida”etc.

Programul de studiu prevede realizarea proiectelor de cercetare/aplicate în grup şi individual, lectura textelor de specialitate dirijată, întocmirea de referate la teme şi alte activităţi supervizate. În predare/învăţare se alocă o atenţie deosebită formării de abilităţi, care se realizează în cadrul lecţiilor practice, a stagiilor de profesionalizare şi lucrului individual ghidat al studenţilor. În cadrul activităţilor extraplan sunt organizate seminare, traininguri, work-shopuri cu alocarea de credite extracurriculare.

 Metode de evaluare

Aptitudinile şi achiziţiile de cunoştinţe ale studenţilor-ciclului II la fiecare disciplină sunt evaluate pe parcursul semestrului prin aplicarea a două teste de verificare, şi/sau prin întocmirea portofoliului, şi/sau prin realizarea unui proiect, şi/sau prin participarea la lecţiile practice şi seminarii cu expuneri, în final fiind realizat un examen oral sau scris, eseuri, comunicări, prezentarea portofoliilor, examene open-book, examene scrise (teste grilă, studii de caz).

Verificarea pe parcurs are drept scop acumularea a minim două note pe semestru la disciplină.

Studenţii-ciclului II pot prezenta probele de verificare a cunoştinţelor în cadrul orelor de curs, precum şi în orele suplimentare, prevăzute pentru consultaţii individuale, în conformitate cu planul individual al cadrului didactic. Acumularea de note pe parcursul semestrului şi demonstrarea unei atitudini serioase faţă de formarea teoretică şi practică la disciplină nu exclude parcurgerea examenului final de către studenţi. Restanţele la disciplinele de studiu se susţin pe parcursul sesiunilor de reexaminare.

Promovarea la următorul an universitar se efectuează doar atunci, cînd studentul a validat toate cursurile din anii de studiu anteriori. Cu toate acestea, studentul care nu a validat complet un semestru (are nu mai mult de trei restanţe la planul de studiu), poate fi promovat condiţionat, cu condiţia susţinerii restanţelor în cadrul sesiunilor de reexaminare. Numărul mare de restanţe poate servi drept temei pentru repetarea semestrului / a anului de studiu, sau pentru stoparea statutului de student. Pentru a fi admis la examenul de master, studentul trebuie să valideze complet planul de studii.

Pentru a căpăta titlul de master studentul trebuie să susţină teza de master, pentru care se alocă 30 credite, în total acumulînd 120 de credite transferabile.

 FINALITĂŢI DE STUDIU

La finalizarea acestui program de studii studentul va:
Cunoştinţe
1.1
Situa în avangarda nivelului de cunoştinte specializate din domeniul businessului  managementului și antreprenoriat, ca bază a gândirii şi/sau cercetării originale, înțelege necesitatea de schimbare în administrarea afacerilor, să fie capabil să comunice, motiveze pe alții, să construiască echipa și să se orienteze spre rezultate
Be at the forefront of specialized knowledge in the field of management and entrepreneurship, as the basis of original thinking and / or research, understands the need for change in business management, to be able to communicate, motivate others, build the team and move towards results
1.2
Conștientiza critic impactul forţelor externe asupra businessului  managementului și antreprenoriat, inclusiv presiunile economice, schimbările sociale şi culturale, cât şi preocupările ce ţin de mediu ambiant, ecologice şi etice
Understand the critical impact of external forces on management business and entrepreneurship, including economic pressures, social and cultural change, environmental concerns, environmental and ethical concerns
1.3
Adapta cunoștințe din managementul şi marketingul afacerilor internaționale din perspectiva soluționării problemelor
Adapt knowledge of international business management and marketing from a problem-solving perspective
Abilităţi
2.1
Detine abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie în businessului  managementului și antreprenoriat,  abilități tehnice, personale, interpersonale necesare pentru soluționarea problemelor complexe din domeniul business-ului, managementului
Have specialized skills to solve problems in research and / or innovation in business management and entrepreneurship, technical, personal, interpersonal skills necessary to solve complex problems in the field of business, management
2.2
Demonstra o gama de abilitati pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe teoretice si practice şi proceduri de comunicare eficientă în strategii de mediere și negociere a conflictelor din domeniul businessului  managementului și antreprenoriat
Demonstrate a range of skills to develop new theoretical and practical knowledge and effective communication procedures in mediation and negotiation strategies in business management and entrepreneurship conflicts
2.3
Aplica abilitățile specializate și să integreze cunoştinţele achiziţionate în diferite domenii de munca sau studiu
Apply specialized skills and integrate knowledge acquired in different areas of work or study
 
Competenţe
3.1
Gestiona operațiunile complexe, imprevizibile şi utiliza noi abordări strategice în procesul de muncă și/sau de studiu
Manage complex, unpredictable operations and use new strategic approaches to work and / or study
3.2
Elabora şi aplica mecanisme de analiza si revizuire a performanţei strategice a echipelor și formula modele academice relevante de gestiune a domeniului de referința
Develop and apply mechanisms to analyze and review the strategic performance of teams and formulate relevant academic models of reference domain management
3.3
Determina în ce mod cunoştinţele practice obţinute, competenţele, abilităţile analitice pot fi aplicate efectiv pentru a implementa în businessul real,  managementul și antreprenoriat durabil în cadrul unei serii de contexte de resort eficientizând procesele decizionale ale managementului
Determine how practical knowledge, skills, analytical skills can be effectively applied to implement real-world business, management and sustainable entrepreneurship within a range of contexts streamlining management decision-making processes                                                                            

CONŢINUTUL PROGRAMULUI DE STUDIU- ANUL II

 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE ANI DE STUDII

 
Cod
Denumirea unităţii de curs
Total ore
Inclusiv ore
Forma de evaluare
Nr. credite
Contact direct
Studiu individual
ANUL I
 
SEMESTRUL I
F.01.O.001
Economics Managerial axat pe soluţionarea problemelor (ateliere)
Managerial Economics based on problem solving (workshops)
150
40
110
Examen
5
F.01.O.002
Metode de cercetare în business
Research Methods for Business
150
40
110
Examen
5
F.01.A.003
F.01.A.004
Business şi Predictive Analytics
Business and Predictive Analytics
Marketing Analytics şi Metrics
Marketing Analytics and Metrics
150
40
110
Examen
5
F.01.A.005
F.01.A.006
Diplomaţie şi arta negocierii în Business-ul Internaţional
Diplomacy and Negotiation in International Business
Comunicare Strategică şi noi competenţe Software (Română, Rusă, Engleză, Franceză)
Strategic Communication and New Software Skills (Romanian, Russian, English, French)
150
40
110
Examen
5
S.01.O.007
Antreprenoriat constructiv şi managementul IMM
Entrepreneurship and SME Business Management
150
40
110
Examen
5
S.01.O.008
Creativitate, Design şi Antreprenoriat
Creativity, Design & Entrepreneurship
150
40
110
Examen
5
 
Total semestrul I
900
240
660
6
30
 
 
SEMESTRUL II
F.02.O.009
Managementul Proiectelor
Project Management
150
40
110
Examen
5
F.02.A.010
F.02.A.011
Managementul în condiţii de risc şi criza
Risk and Crisis Management
Managementul Riscului Fraudelor şi Servicii Anti-Fraudă: Strategii de prevenire, detectare şi combatere
Fraud Risk Management and Anti-Fraud Services: Strategy for preventing, detection and response
150
40
110
Examen
5
F.02.O.012
Studii comparate: Politici, Reforme şi Tendinţe în mediul de afaceri şi managementul IMM (ateliere)
Comparative Studies : Policies, Reforms and Trends in Business Environment and SME Management (Workshops)
150
40
110
Examen
5
F.02.A.013
F.02.A.014
F.02.A.015
Proprietatea intelectuală: politici, legi şi aplicaţii
Intellectual Property: Policy, Law and Use
Reglementarea Business-ului, Litigii şi Arbitraj Internaţional
Business Law, International Litigation and Arbitration
 
Investiţii şi dezvoltare durabilă: politici, legi şi instituţii
Investment and Sustainable Development: Policy, Law and Institutions
150
40
110
Examen
5
S.02.A.016
S.02.A.017
Politica concurenţială şi strategii competitive
Competition Policy and Competitive Strategy
Strategii de Marketing Durabil: Perspectiva Globаlă
Sustainability Marketing Strategy: a global perspectives
150
40
110
Examen
5
S.02.A.018
S.02.A.019
Reglementarea relațiilor de muncă
Regulating the Employment Relationship
Marketig european şi international: perspectiva IMM
International and European Marketing: SME Perspectives
150
40
110
Examen
5
 
Total semestrul II
900
240
660
6
30
 
Total anul I
1800
480
1320
12
60
 
ANUL II
SEMESTRUL III
S.03.O.020
Valori, etică şi diversitate în business Values, Ethics and Diversity in Business
150
40
110
Examen
5
S.03.A.021
S.03.A.022
Inovare, Startup-Uri şi Capital Venture
Innovation, Startups and Capital Venture
Managementul Inovațiilor și Dezvoltarea de Noi Produse
Innovation Management and New Product, Development
150
40
110
Examen
5
S.03.O.023
Finanţarea antreprenoriatului
Entrepreneurial Financing
150
40
110
Examen
5
S.03.O.024
Contabilitatea şi managementul riscului
Accounting andRisk Management
150
40
110
Examen
5
 
Probleme actuale în Business Management și Antreprenoriat (atelier)
Selected Problems on Business Management and Entrepreneurship (workshop)
Stagiu practic
Integrative Internship
300
300
Examen
10
 
Total semestrul III
900
160
740
5
30
 
SEMESTRUL IV
 
Stagiu de cercetare (pregătirea şi susţinerea tezei de masterat)
MA Thesis /Reading Research
900
900
Examen
30
 
Total semestrul IV
900
900
1
30
 
Total anul II
1800
160
1640
6
60
 
Total
3600
640
2960
18
120
 
 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Concepţia formării specialistului
Programul de masterat Business Management și Antreprenoriat, cu durata studiilor de doi ani (patru semestre) şi acumularea a 120 ECTS, este compus din unităţi de curs fundamentale concentrate în semestrul I pentru dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere. Semestrul II cuprinde unităţi de curs orientate spre studierea politicilor şi strategiilor specifice programului de masterat. Unităţile de curs din semestrul III sunt direcţionate spre implementarea cunoştinţelor. Pentru aplicarea cunoştinţelor teoretice în activitatea practică, studenţii efectuează stagiu de practică, la finele semestrului trei, cu durata de cinci săptămâni. Finalizarea studiilor de masterat se axează pe elaborarea tezei de masterat, în baza stagiului de pregătire şi susținere a tezei, efectuat în semestrul patru, care presupune iniţial un workshop de definire a sarcinilor cercetării.
Scopul şi misiunea programului de studiu
Programul de master Business Management și Antreprenoriat a fost creat având drept scop posibilitatea participanţilor de a înţelege internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltă înțelegerea și cunoștințele studenţilor din mediile de afaceri la nivel mondial, management strategic și inovare, precum și de gestionare a relațiilor cu clienții în piețele internaționale.
Titlul obţinut de absolvent permite continuarea studiilor la ciclul III Doctorat.
 
Condiţii de admitere
Accesul la studii în cadrul Programului de Masterat Business Management și Antreprenoriat, se va efectua în baza diplomei de licenţă la specialităţile domeniului general 36 Ştiinţe Economice. Deţinătorii diplomelor de licenţă la alte specialităţi reale sau umaniste (drept, relaţii internaţionale, istorie, psihologie, pedagogie, limbi moderne etc.), pot fi admişi la studii în cazul în care au acumulat 30 credite ECTS prevăzute în planurile de studii pentru ciclul licenţă la specialităţile domeniului general 36 Ştiinţe Economice, specificate în planul actual prin – ”Prerechizit pentru absolvenţii ciclului licenţă cu profil non-economic” sau în baza altui document adiţional ce probează competenţele economice ale candidatului.
  
Profilul ocupaţional al absolventului
Programul de Masterat Business Management și Antreprenoriat pregăteşte tinerii pentru o carieră în mediul de afaceri, antreprenoriat şi business şi pentru a activa în întreprinderi de diferite structuri organizatorice, companii transnaţionale; structuri economice; instituţii de cercetare, centre de analiză şi expertiză; în domeniul businessului şi inovării. Absolventul programului de masterat va putea activa în calitate de manager sau leader a unei întreprinderi, antreprenor etc.
Metode de predare/învăţare
Metodele de predare/învăţare utilizate în programul de masterat sunt următoarele: cursuri (inclusiv activitatea de grup şi individuală), ateliere de lucru, discuţii în grup, studii de caz, simulări de afaceri şi jocuri, lectori invitaţi / vorbitori, prezentările studenţilor.
 Metode de evaluare:  prezentări verbale, tematice; participarea la discuţii;  lucrul individual al studenţilor materializat în proiecte;  eseuri, comunicări; testări curente; prezentarea portofoliilor; examene open-book; examene scrise (teste grilă, studii de caz).

 Finalităţi de studiu

ale programului sunt divizate în trei categorii – cunoştinţe, abilităţi, competenţe. Prin urmare, la finalizarea programului de studii, studentul va:
Cunoştinţe / Knowledge
1.1
Înțelege nevoia de schimbare, să fi capabil să comunice, motiveze pe alții, să construiască echipa, să se orienteze spre rezultate
Understand the need for change, is able to communicate it, motivates others, team-builder, goal-oriented
1.2
Recunoască și analizeze procesele de afaceri, și de învățare ideea de management al proceselor de afaceri în promovarea eficienței afacerii
Recognise and analyse business processes, and learning the idea of business process management in promoting business effectiveness
1.3
Înțelege managementul şi marketingul afacerilor internaționale din perspectiva rețelei network
Understand the international business management and marketing especially from network and process perspectives
Abilităţi / Skills
2.1
Analiza și furniza informații și să le evalueze critic din punct de vedere al diferitelor domenii
Analyse and provide information and evaluate it critically from the point of view of different fields
2.2
Dezvolta și gestiona procesele de afaceri ca un antreprenor și de a lua o abordare antreprenorială
Develop and manage business processes as an entrepreneur and to take an entrepreneurial approach
2.3
Căutarea de noi soluții, abordare dinamică, sensibilitate la semnalele tăcute, capacitatea de a transforma provocările legate de mediu în oportunități de afaceri
Search new solutions, dynamic approach, sensitivity to silent signals, ability to turn environmental challenges into business opportunities
Competenţe / Competencies
3.1
Reușească ca inovator și dezvoltator de IMM sau de o altă organizație lucrativă
Succeed as an innovator and developer of an SME or other working organisation
3.2
Dezvolte abilități analitice pentru informațiile cantitative și să analizeze sistematic procesul de luare a deciziilor
Develop quantitative analytical skills to interrogate quantitative information and systematically analyse it to support the decision-making process
3.3
Evalueze oportunitățile și problemele antreprenoriale și să descopere ipoteze utilizând teoriile și informațiile de la o serie de discipline, precum și din experiența personală
Evaluate entrepreneurship opportunities and problems and uncover assumptions using theories and information from a range of disciplines as well as from personal experience

 

 

 

 

Reclame