Noutăți. Anunțuri

AVIZ

 

Pe data 14.03.2018 la ora 1730 în aula 212 va avea loc Masă rotundă cu genericul:

 „STUDII COMPARATE: POLITICI, REFORME ȘI TENDINȚE COMERCIALE”.

Participanți:

 Alexandru Gribincea,  dr. hab., prof. univ., ULIM;
Ieva Bruksl, Vice Dean of Faculty of  Business Administration, Turiba University (Republic of Latvia);

Veaceslav Ioniță, dr., conf. univ., Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (Republica Moldova);
Ventilă Ion, controlor de stat superior, Curtea de Conturi (Republica Moldova);

Burlacu Natalia, dr. hab., prof. univ., ULIM;
Igor Balan, dr., conf. univ., ULIM;
Masteranzii anul I, Facultatea  Științe Economice;

Profesorii catedrelor: „Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism” și „Finanțe, Contabilitate și Cibernetică Matematică”.

 

 

 

Programul “Burse pentru Viitorul Tău!”

 

Centrul de Informaţii Universitare cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA anunţă lansarea programului Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2017, care este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM.

Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 30 de burse a câte 7000 lei, pentru un an universitar. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reânnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare.

BC “Moldova Agroindbank” SA în calitate de partener a programului încurajează tinerii cu o condiţie socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi pentru studii profunde, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obţinerea unei educaţii de calitate.

 

Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:

1) să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;

2) să posede cel puţin o caracteristică social-vulnerabilă, din cele menţionate mai jos:

 • tineri ce provin din familii cu venituri modeste;
 • tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale);
 • tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);
 • tineri orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă;
 • tineri cu dizabilităţi.

3) să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din instituţiile universitare acreditate din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

4) sau, să fie studenţi bursieri ai ediţiei precedente a acestui program (2016–2017), care pot candida

pentru reînnoirea bursei;

5) să dea dovada unei reuşite academice bune:

 • pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, ciclul licenţă, media de la concursul general de admitere să fie nu mai mică de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, media să fie nu mai mică 7;
 • pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente a acestui program, promovaţi în anul II sau III, media notelor pentru toţi anii de studii să fie nu mai mică de 8,5 – domeniile ştiinţelor social-umaniste şi nu mai mică de 8 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice.

6) să demonstreze participarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat (opţional).

 

Atenţie!!! NU SUNT ELIGIBILI Programului „Burse pentru Viitorul Tău!” tinerii care au absolvit deja o universitate, cei care îşi fac studiile cu finanţare integrală din buget (ex: Academia Militară “Alexandru ce Bun”), cei care beneficiază de burse din partea altor organizaţii sau fundaţii!

Programul nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice*. *Tinerii de etnie romă sunt eligibili pentru un program de burse similar finanţat de către Fondul pentru Educaţia Romilor.

 

Data limită de prezentare a dosarelor este 2 februarie 2018, până la ora 17:00!

 

Procedura de evaluare şi selecţie:

Sunt consideraţi eligibili aplicanţii care îndeplinesc condiţiile de participare pentru program şi au prezentat dosarul de aplicare complet, respectând termenul limită. Decizia finală este luată de către o Comisie de Experţi Independenţi, care va evalua dosarele depuse, potrivit criteriilor de evaluare.

 

Formularele de aplicare pot fi găsite pe http://www.eac.md. Acestea se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară („Poşta Moldovei”) la sediul Centrului de Informaţii Universitare din or. Chişinău, str. Puşkin 16, tel/fax: (022) 221167, 221172, 060120078.

 

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

 

          

Программа «Стипендии для твоего будущего!»

 

Информационно-Образовательный Центр при финансовой поддержке КБ «Молдова Агроиндбанк» АО объявляет запуск Программы „Burse pentru Viitorul Tău!” («Стипендии для твоего будущего!»), выпуск 2017, в сотрудничестве с Министерством просвещения и Министерством труда, социальной защиты и семьи Республики Молдова.

Программа предназначена для поддержки молодых людей из социально уязвимых семей Молдовы, с целью облегчения их доступа к образованию в высших учебных заведениях. В рамках проекта будут предоставлены 30 годовых стипендий в размере 7000 леев каждая. Стипендии выдаются на конкурсной основе и направлены на оплату стоимости обучения, проживания, питания и других необходимых расходов. Стипендиаты программы могут претендовать на продление стипендии для следующего учебного года, при условии успешного окончания предыдущего.

КБ «Молдова Агроиндбанк» АО в качестве партнера программы поощряет молодых людей с более сложным социальным условием, но которые заинтересованы в получении глубоких знаний, предоставляя им финансовую поддержку необходимую для получения качественного образования.

 

Критерии отбора кандидатов:

 

1) Граждане, постоянно проживающие на территории Республики Молдова;

2) Молодые лица, которые относятся к следующим социальным группам:

 • молодые люди из малоимущих семей;
 • молодые люди из семей с одним родителем;
 • молодые люди из семей с 3 и более детьми, включая кандидата на стипендию;
 • молодые люди, которые являются сиротами или находятся под опекой;
 • молодые люди, имеющие ограниченные физические возможности.

3) Заявители на участие в программе должны быть студентами, зачисленными на первый курс обучения, цикл I, дневного отделения, в одном из авторизованных ВУЗов РМ (исключение: филиалы иностранных ВУЗов, находящиеся на территории РМ);

4) Либо, заявители должны студентами стипендиатами предыдущего выпуска этого проекта;

5) Должны иметь хорошую успеваемость:

 • для студентов первого курса обучения – средний балл вступительного конкурса должен быть не ниже 8, а у студентов, зачисленных на основе квоты 15% из бюджетных мест, средний балл вступительного конкурса должен быть не ниже 7;
 • для стипендиатов этого проекта, студентов второго или третьего курса обучения, общий балл за все года обучения должен быть не меньше 8,5 – для социо-гуманитарных наук и не меньше 8 – для точных, технических и медико-биологических наук.

6) Должны подтвердить активное участие во внеклассных мероприятиях (если применимо).

 

Внимание!!! На получение стипендий НЕ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ лица, уже получившие одно высшее образование и те, которые обучаются на основе полного государственного обеспечения, а также лица, получающие стипендии от других организаций или фондов!

Программа не делает различий между кандидатами по критериям вероисповедания или по этнической принадлежности*. *Студенты ромы могут участвовать в аналогичной стипендиальной программе, финансированной Ромским образовательным фондом.

Крайний срок подачи документов – 2 февраля 2018, до 17:00!

 

Процесс отбора. В рамках программы будут рассматриваться только те кандидаты, которые соответствуют критериям отбора и представили полный пакет документов в срок. Окончательные решения принимает Комиссия независимых экспертов, который оценивает представленные документы на соответствие успеваемости и социальному положению.

 

Заполненные документы следует представить лично в Информационно-Образовательный Центр либо отправить по почте („Poşta Moldovei”) на адрес Центра: Кишинев, ул. А. Пушкина 16, тел/факс: (022) 221167, 221172, 068120078, www.eac.md.

Неполные пакеты документов или представленные по истечении срока подачи, рассматриваться не будут! Пересмотр результатов конкурса в рамках данной программы не допускается!

 

 

 

 

 

 

Părerea ta contează! Completează formularul și hai împreună să găsim soluția!

Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova invită toți tinerii să completeze formularul de aici, pentru a elucida și discuta împreună cu experții din domeniu problemele cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova, în cadrul emisiunilor Radio Studentus 99.0FM.

În perioada 1 octombrie-31 noiembrie se desfășoară campania ”Părerea ta contează”, activitate finanțată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, din cadrul proiectului ”Mass-media pentru tineri”. Campania are drept scop identificarea problemelor cu care se confruntă studenții și implicarea portalului pentru tineri www.studentus.md, dar și Radio Studentus 99.0FM, în soluționarea acestora.

Astfel, pe portalul tinerilor www.studentus.md vor fi publicate o serie de articole, despre problemele identificate în cadrul campaniei ”Părerea ta contează”, dar și ce posibile soluții pot fi implementate pentru a le rezolva. Cu acest scop vor fi efectuate și o serie de VOX-uri, de către tinerii jurnaliști, pentru ca să vedem părerea mai multor tineri.

În fiecare zi de joi, începând cu ora 19.00 va fi difuzată emisiunea ”Pro Dialog” la Radio Studentus 99.0FM, unde vor fi invitate persoane cu putere de decizie în domeniul respectiv, emisiuni moderate de tineri jurnaliști antrenați în cadrul proiectului ”Mass-media pentru tineri”. Radioascultătorii vor putea adresa întrebări în direct apelând la numărul de telefon 067 66 50 50 sau pe pagina de Facebook Radio Studentus 99.0FM.

Părerea ta contează, nu ezita, completează formularul aici și începe tu schimbarea în țara ta!

Campania reprezintă una din activitățile proiectului ”Mass-media pentru tineri” implementat de CNOSM în cadrul Programului anual de Granturi pentru sectorul de tineret 2017.

Ana-Maria Cîrja, președinta

Consiliului Național al Organizațiior Studențești din Moldov

 

 

Conferinţă ştiinţifică internaţională aniversară

13-20 octombrie 2017

UNIVERSITAS EUROPAEA:

SPRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII

PRIN EUROPENIZARE ŞI GLOBALIZARE

UNIVERSITAS EUROPAEA:

TOWARDS A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY

THROUGH EUROPEANISATION AND GLOBALISATION

Conferinţă ştiinţifică internaţională aniversară 25 ani ULIM

Stimați Absolvenți ai promoției 2017 (ciclul I-licență și ciclul II-masterat)!!
Vă invităm la Înmânarea oficială a diplomelor de licență și master, care va avea loc pe data de 24 iulie 2017,  ora 11.00, ULIM, Aula Magnifică, et. 4.

Уважаемые Выпускники 2017 г. ( ciclul I-licență și ciclul II-masterat)!! 
Приглашаем Вас на Официальное вручение дипломов, которое состоится 21 июля 2017 г.,  в 11.00, ULIM, Aula Magnifică, et. 4.

 

 

Nota informativa în atenția mentorilor, șefilor de grupe academice, studenților ULIM

ПАМЯТКА кураторам, старостам академических групп, студентам ULIM 

 

 

 

ÎN ATENȚIE STUDENȚILOR ANULUI II – STUDII CU FRECVENȚĂ, ANULUI III- STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ:

Perioada pentru desfasurarea stagiului practicii de inițiere –

16.06.2017-29.06.2017.

Data susținerii practicii de inițiere  – 30.06.2017.

Pe data de 22.12.16 la ora 10.00  va avea loc Ședința

SEMINARUL ȘTIINȚIFIC de PROFIL

 Să discută:

1. Bădărău Elena, cu tema: Problemele eficientizării comerțului exterior la începutul secolului XXI

Conducător științific –  Gribincea Alexandru dr.hab., prof. univ.

Recenzenți: Roșca  Petru. dr.hab., prof.univ.,  Soltan Ana,  dr., conf.univ.

2. Gudei Simona Corina, cu tema: Promovarea exportului produselor agroalimentare ecologice din România pe piața comunitară

Conducător științific  – Gribincea Alexandru,  dr.hab., prof. univ.

Recenzenți: Crotenco Iurie. dr.hab., prof. univ., Drăgălin Iuliana, dr., conf.univ.

A V I Z

privind susținerea tezei de doctor în economie a dnei Guzun Stela

 cu tema „Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova”

La data de 26 ianuarie 2017, ora 15.00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.03 – 13 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, bir. 212 vă avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dnei Guzun Stele cu tema „Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova” specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Conducător ştiinţific:Babii Leonid Dr., hab. univ., US ”Alecu Russo„ Bălți

Referenți oficiali: Ulian Galina  Dr. hab., prof. univ., USM

Tcaci Carolina Dr., conf. univ., US ”Alecu Russo„ Bălți

AVIZ

privind susținerea tezei de doctor în științe economice a

dnei BURLEA Ecaterina

cu tema „Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii

La data de 03.03.2017, ora 1500, în ședința Consiliului Științific Specializat D 34.521.03-15 din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, et. 2, bir. 212, va avea loc susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei BURLEA Ecaterina cu tema „Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii”, specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate.

Conducător ştiinţific:

BURLACU Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Referenţi oficiali:

ULIAN Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, USM

ȘESTACOVSCAIA Angela, doctor în științe economice, conferențiar universitar, USM

Reclame